Çfarë bie ndesh me besimin?

Çfarë bie ndesh me besimin?

Çfarë bie ndesh me besimin? Shirku (idhujtaria) bie ndesh me besimin. Shirk është t’ia dedikosh adhurimin dikujt apo diçkaje tjetër përveç Allahut, apo ta konsiderosh atë të barabartë me Allahun në ndonjë të drejtë prej të drejtave të Tij. Shirku ndahet në dy llojesh: a. Shirku i madh, i cili është dedikimi i adhurimit dikujt […]