Çfarë do të thotë miqësimi ndaj besimtarëve?

Çfarë do të thotë miqësimi ndaj besimtarëve?

Çfarë do të thotë miqësimi ndaj besimtarëve? Miqësimi ndaj besimtarëve është dashuria dhe ndihma ndaj tyre. Allahu i Lartësuar thotë: “Besimtarët e besimtaret janë ndihmës e miq të njëri-tjetrit.” Surja Teube, 71. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Besimtari ndaj besimtarit janë si dy ndërtesa, e përforcojnë njëra-tjetrën.” Transmeton Muslimi. […]