Çfarë duhet të bëjë muslimani për të arritur mirësitë e natës së Kadrit?

Çfarë duhet të bëjë muslimani për të arritur mirësitë e natës së Kadrit?

Çfarë duhet të bëjë muslimani për të arritur mirësitë e natës së Kadrit? Për të arritur mirësitë dhe begatitë e kësaj nate muslimani duhet të fokusohet në dy adhurime: Të shtojë namazin e natës. Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të) ka thënë: “Kush e përjeton natën e Kadrit me adhurim ndaj Zotit, […]