Çfarë është bidati (shpikja ne fe)?

Çfarë është bidati (shpikja ne fe)?

Çfarë është bidati (shpikja ne fe)? Bidati është ajo vepër për të cilën nuk ka argument në fenë tonë. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos ata kane idhuj qe ju ligjesojne ne fe vepra te cilat Allahu nuk i ka ligjësuar?!” Surja Shuraa, 21. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Ai […]