Çfarë është Ihsani në adhurim?

Çfarë është Ihsani në adhurim?

4.Çfarë është Ihsani në adhurim? Ihsani është vetëdijesimi për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut mbi ne. Ai gjithherë na sheh neve. Allahu i Lartësuar thotë: “Allahu është vëzhgues ndaj jush.” Surja Nisa. Dhe thotë: “Ai që të sheh kur ngrihesh (për t’u falur natën).” Surja Shuara. Ka thënë Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin […]