Çfarë është Teuhidi (njësimi) në adhurim?

Çfarë është Teuhidi (njësimi) në adhurim?

Çfarë është Teuhidi (njësimi) në adhurim? Teuhdi është njësimi i Allahut me adhurime, si: me lutje, me zotim, me gjykim etj. Allahu i Lartësuar thotë: “Dije se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut.” Muhammed, ajeti 19. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) i tha Muadhit kur e dërgoi […]