Çfarë është Teuhidi (njësimi) në Cilësitë e Allahut?

Çfarë është Teuhidi (njësimi) në Cilësitë e Allahut?

Çfarë është Teuhidi (njësimi) në Cilësitë e Allahut? Teuhidi në Cilësitë e Allahut është pohimi i asaj me të cilën e ka Cilësuar Allahu Vetën e Tij, ose përmes Profetit të Tij. Allahu i Lartësuar thotë: “Asgjë nuk është si Ai (Allahu) dhe Ai është Dëgjuesi, Shikuesi.” Surja Shura, ajeti 11. Shembull i asaj me […]