Çfarë gjykimi ka bërja e magjisë?

Çfarë gjykimi ka bërja e magjisë?

Çfarë gjykimi ka bërja e magjisë? Bërja e magjisë është kufr (mohim ndaj Zotit). Allahu i Lartësuar thotë: “Por shejtani bëri kufr (mohoi Zotin) duke ju mësuar njerëzve magjinë.” Surja Bekare, 106. Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ka thënë: “Largojuni shtatë gjynaheve shkatërruese: shirku, magjia…” Transmeton Muslimi. Besimi i çdo muslimani […]