Çfarë kanë thënë në lidhje me durimin pjesa e gjashtë

Çështje që cënojnë durimin – pjesa e gjashtë –

Çfarë kanë thënë të parët tanë të mirë (selefët) në lidhje me durimin? [1] Umer ibnul Hatabi (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “Ditët më të mira që jetuam ishin ditët e durimit dhe sakrificës. Sikur durimi të ishte njeri ai do të ishte ndër më fisnikët.” Hasen El Basriu (Allahu e mëshiroftë) […]