Çfarë kuptimi ka shprehja: “Profeti alejhi selam ishte ndërmjetës mes nesh dhe Allahut”?

Çfarë kuptimi ka shprehja: “Profeti alejhi selam ishte ndërmjetës mes nesh dhe Allahut”?

Çfarë kuptimi ka shprehja: “Profeti alejhi selam ishte ndërmjetës mes nesh dhe Allahut”? Profeti (Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me të!) ishte ndërmjetës që të na tejçonte fenë të cilën e zbriti Allahu, të na shpjegonte Shpalljen e Allahut (Kuranin dhe Sunnetin) dhe të na jepte Urdhrat e Allahut. Në këtë mënyrë ai ishte […]