Cfarë lexohet në namazin e xhumasë dhe të bajramit

Çfarë lexohet në namazin e Xhumasë dhe të Bajramit?

Çfarë lexohet në namazin e Xhumasë dhe të Bajramit? Transmetohet nga Ibën Abasi (radijAllahu anhuma) se ka thënë: “Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) në namazin e Xhumasë lexonte suren “El-Xhumua” dhe “El-Munafikun”.” Hadithin e transmeton Muslimi. Çfarë përfitohet nga hadithi: Pëlqyeshmëria e leximit të sures “El-Xhumua” në rekatin e parë, dhe sures “El-Munafikun” në rekatin […]