Cfarë lexohet në namazin e xhumasë dhe të bajramit

Cfarë lexohet në namazin e xhumasë dhe të bajramit

Cfarë lexohet në namazin e xhumasë dhe të bajramit Transmetohet nga Ibën Abasi radijAllahu anhuma se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem në namazin e xhumasë lexonte suren “El-Xhumua” dhe “El-Munafikun”. Hadithin e transmeton Muslimi Cfarë përfitohet nga hadithi: -Pëlqyeshmëria e leximit të sures “El-Xhumua” në rekatin e parë dhe sures “El-Munafikun” në rekatin e dytë […]