Çfarë na është lejuar nga deti

Çfarë është e lejuar nga prodhimet e detit?

Transmetohet nga Ibën Umeri (radijAllahu anhuma) se i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Dy lloje gjaku dhe dy lloje kafshësh të ngordhura na janë lejuar. Dy llojet e kafshëve të ngordhura janë peshqit dhe karkalecat. Ndërsa dy llojet e gjakut janë gjaku i mëlçisë dhe ai i shpretkës.” Ahmedi në “El-Musned” […]