Cila është dobia e Teuhidit për muslimanin?

Cila është dobia e Teuhidit për muslimanin?

Cila është dobia e Teuhidit për muslimanin? Teuhidi është udhëzim në këtë botë dhe siguri e shpëtim në botën tjetër për muslimanët. Allahu i Lartësuar thotë: “Ata të cilët nuk e ndotën besimin e tyre me padrejtësi (adhurim të dikujt tjetër përveç Allahut), do të kenë siguri dhe janë të udhëzuar.” Surja Enam. Profeti (Paqja […]