Cilat janë tre parimet e besimit të cilat duhet t’i njohi çdo musliman?

Cilat janë tre parimet e besimit të cilat duhet t’i njohi çdo musliman?

Pyetje: Cilat janë tre parimet e besimit të cilat duhet t’i njohi çdo musliman? Përgjigje: Ato janë: 1. Njohja e Allahut të Madhëruar 2. Njohja e fesë islame 3. Njohja e të Dërguarit të Allahut; Muhamedit (Paqja qoftë mbi të!). Shejhu i nderuar Muhamed bin Abdul-Uehab (Allahu e mëshiroftë!)