Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran (Pjesa 5)

Cilësi negative të natyrës së njeriut që përmenden në Kuran (Pjesa 5)

9- [Daif] i dobët, për shkak se nuk përmbahet dot ndaj dëshirave dhe qejfeve të tij dhe do ti arrij ato qoftë edhe në mënyrë të ndaluar. Kjo cilësi është përmendur në ajetin: “Allahu do që t’jua lehtësojë (çështjen e martesës), sepse njeriu është krijuar i dobët” suretu En-Nisa: 28. Çështje për të cilën bëhet […]