Cili është gjynahu më i madh?

Cili është gjynahu më i madh?

Cili është gjynahu më i madh? Gjynahu më i madh është Shirku (adhurimi ndaj të tjerëve krahas Allahut). Allahu i Lartësuar thotë: “(Lukmani tha:) O biri im! Mos bej shirk (mos adhuro tjeter bashke me Allahun), Shirku eshte gjynahi me i madh.” Surja Lukman, 13. U pyet Profeti Paqja dhe lavdërimet e Allahut qofshin me […]