Dërgoni sa më shumë salavate për mua ditën e xhuma. Cfarë do të thotë kjo?

Dërgoni sa më shumë salavate për mua ditën e xhuma. Cfarë do të thotë kjo?

Pyetje: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë:Dërgoni sa më shumë salavate për mua ditën e xhuma. Cfarë do të thotë kjo? Shejh Salih Sindi (Allahu e ruajttë!): Do të thotë që të dërgosh sa më shumë salavate për të sal-lAllahu alejhi ue sel-lem. Ky është kuptimi i saj. Pra, të thuash sa […]