Detyrueshmëria e agjërimit

Obligimi i agjërimit

Allahu i Lartmadhëruar ka thënë: “O ju që keni besuar, ju është bërë detyrë agjërimi ashtu siç ishte detyrë edhe për ata që ishin para jush në mënyrë që të bëheni të devotshëm.” (Bekare: 183) Qëllimi i këtij jeti është që nëpërmjet agjërimit të ruheni nga Xhehenemi, sepse agjërimi është shkak për faljen e gjynaheve […]