Dhe dhuntitë e Zotit tënd tregoi

Dhe dhuntitë e Zotit tënd tregoi

Dhe dhuntitë e Zotit tënd tregoi Allahu Madhëruar thotë: “dhe dhuntitë e Zotit tënd tregoi.” Ed-Duha, 11 Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Dhuntitë (mirësitë) e Zotit tënd ndaj teje tregoi (shfaqi). Thuaj: Elhamdulilah (falënderimet i takojnë vetëm Allahut), Allahu më ka furnizuar me dituri, Allahu më ka furnizuar me pasuri, Allahu më ka furnizuar […]