Dhënia mesh mbi meste

Dhënia mes’h mbi meste

Transmetohet se Safuan bin Assal (radijAllahu anhu) ka thënë: “Kur ishim në udhëtim, i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) na urdhëronte mos t’i hiqnim mestet tona tri ditë dhe tri netë, veçse nga xhunubllëku dhe jo nga nevojat personale, urinimi apo gjumi.” Hadithin e ka nxjerrë Nesaiu (1/83), Tirmidhiu (96) (teksti është i […]