Dhikri i mëngjesit

Dhikri i mëngjesit i përmbledhur

Dhikri i mëngjesit: Leximi i ajetit Kursij. “Sahihu et-tergib uet-terhib” (1/283). Leximi i sures El-Ihlas, El-Felek dhe En-Nas nga tri herë. “Sahihul-Xhami” (4406) dhe “Sahihu et-Tirmidhi” (3/182). Esbahna ue esbehal-mulku lil-lah, uel-hamdulilah ue la ilahe il lAllahu uahdehu la sherike leh lehul-mulku ue lehul-hamdu ue huue ala kul-li shejin kadir. Rabbi eseluke hajra ma fi […]