diçka të cilën nuk e ka thënë askush nga dijetarët!

Mos thuaj për ndonjë çështje fetare, diçka të cilën nuk e ka thënë askush nga dijetarët!

Këshillë nga shejkhu i nderuar Salih bin AbdulAziz Eli Esh-Shejkh Prej mëshirës së Allahut të Madhëruar, është edhe fakti që këtij umeti (popullit musliman) i ka falur dijetarë, të cilët, ashtu siç e përmend edhe Imam Ahmedi në parathënien e librit të tij; “Dijetarët janë ata që përkujdesen për këtë fe. Ata largojnë prej saj, […]