Disa dispozita në lidhje me kurbanin

Disa dispozita në lidhje me kurbanin

Disa dispozita në lidhje me kurbanin El-Ud’hijeh është: Ajo që theret në ditët e festës se kurbanit në të gjitha vendet; në Meke etj. si afrim tek Allahu Lartësuar. “Mexhmu fetaua ue rasail” vëll. 25 shejh Ibën Uthejmini. Kurbani është prej adhurimeve më të mira, ngase Allahu Lartësuar e ka përafruar në Librin e Tij […]