Disa dispozita në lidhje me kurbanin

Disa dispozita në lidhje me kurbanin

Disa dispozita në lidhje me kurbanin. El-Ud’hijeh është ajo kafshë që theret në ditët e festës se kurbanit në të gjitha vendet; në Meke etj. si afrim tek Allahu i Lartësuar. “Mexhmu fetaua ue rasail” vëll. 25 i shejh Ibën Uthejminit. Kurbani është prej adhurimeve më të mira ngase Allahu i Lartësuar e ka përafruar […]