Disa forma të tekbireve që saktësohen nga të parët tanë

Disa forma të tekbireve që saktësohen nga të parët tanë

Disa forma të tekbireve që saktësohen nga selefët (të parët tanë) Forma e parë: “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe il lAllahu uAlalhu ekber, Allahu ekber ue lilahil hamd”. Ibën Kudame (Allahu e mëshiroftë!) ka thënë: Kjo është fjala e Umerit, Aliut dhe Ibën Mesudit. Këtë ka thënë dhe Eth-Theuri, Ebu Hanife, Ahmedi dhe Is’haku. […]