Disa shenja të natës së Kadrit.

Disa shenja të natës së Kadrit.

Disa shenja të natës së Kadrit. 1- Ajo është një natë e qetë, jo e nxehtë dhe as e ftohtë. Xhabir bin Abdullahu –radiallahu anhu- tregon se Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) ka thënë: “Ajo është një natë e qetë, e shndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë”.[1] 2- Në […]