Disa shenja të natës së Kadrit.

Shenjat e natës së Kadrit

Shenjat e natës së Kadrit. Ajo është një natë e qetë, as e nxehtë dhe as e ftohtë. Xhabir bin Abdullahu -radiallahu anhu- tregon se Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të) ka thënë: “Ajo është një natë e qetë dhe e shndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë.”[1] Në agimin e […]