Disa Sunete të përditshme që neglizhohen nga muslimanët (2)

Disa Sunete të përditshme që neglizhohen nga muslimanët (2)

Disa Sunete të përditshme që neglizhohen nga muslimanët (2) 9. Leximi i sureve “Es-Sexhde” dhe “El-Mulk”. Transmetohet nga Xhabiri radijAllahu anhu se ka thënë: “I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem nuk flinte derisa lexonte “elif, lam, mim.Tenzilu” (Es-Sexhde) dhe “Tebaarakel-ledhi bijedihil-mulk”. “Es-Sahihah” (585) 10. Leximi i sureve “Ez-Zumer” dhe “El-Isra”. Transmetohet nga Aisha […]