Disa Sunete të përditshme që neglizhohen nga muslimanët

Disa Sunete të përditshme që neglizhohen nga muslimanët

Disa Sunete të përditshme që neglizhohen nga muslimanët (1) Të flesh duke pasur abdes. Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem i tha El-Bera bin Azib radijAlalhu anhu: “Kur të shkosh në shtrat, merr abdes si për namaz…”[1] Leximi i sures “El-Ikhlas”, “El-Felek”, dhe “En-Nas” para gjumit. Transmetohet nga Aisha radijAllahu anha se: “Profeti sal-lAllahu alejhi ue […]