dita ashures

Katër kategoritë e ditës së Ashures

Shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!): Përsa përket agjërimit të ditës së Ashurës, ajo përfshin katër kategori: Katëgoria e parë: Të agjërohet dita e nëntë, e dhjetë dhe e njëmbëdhjetë. Kjo është kategoria më e lartë duke u bazuar në hadithin që e transmeton imam Ahmedi  në “Musnedin” e tij: “Agjëroni një ditë para dhe […]