Dr Abdullah Nabolli

Dija dhe frika prej Allahut.

Allahu i madhëruar në Kuran thotë: “Me të vërtetë e kanë frikë Allahun prej robëve të tij dijetarët” suretu Fatir: 28. Fjala arabe e përdorur në këtë ajet për të treguar frikën prej Allahut është fjala “Khashje” dhe referuar gjuhës arabe kjo fjalë do të thotë: frikë që lind nga madhërimi Allahut dhe prandaj Allahu […]