Duaja është ilaç

Duaja është ilaç

Duaja është ilaç! Duaja (lutja) është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo parandalon fatkeqësitë, i mënjanon dhe i lehtëson në rast se ato ndodhin. Dua’ja është arma e muslimanit. Këtë fakt e mbështet edhe Hakimi në librin e tij të saktë[1] me anën e një hadithi të transmetuar nga Ali Bin Ebi Talibi, sipas të […]