Duaja është ilaç

Duaja është ilaç

DUA’JA ËSHTË ILAÇ Dua’ja është prej ilaçeve më të dobishme. Ajo parandalon fatkeqësitë, i mënjanon dhe i lehtëson në rast se ato ndodhin. Dua’ja është arma e muslimanit. Këtë fakt e mbështet edhe El-Hakimi në librin e tij të saktë[1], me anën e një hadithi të transmetuar nga Ali Bin Ebi Talibi, sipas të cilit […]