Durimi në Kuranin famëmadh pjesa e katërt

Durimi në Kuranin Famëlartë – pjesa e katërt –

Durimi në Kuranin Famëlartë. Durimin, vlerën e tij, dhe nxitjen për t’u pajisur me të e hasim në shumë ajete të Kuranit Fisnik. Allahu i Madhëruar e ka përmendur durimin më tepër se nëntëdhjetë herë në Kuranin famëlartë. Dijetari i njohur Ibnul Kajimi (Allahu e mëshiroftë) i ka grumbulluar këto ajete në të cilat përmendet […]