Durimi në traditën profetike pjesa e 5

Durimi në traditën profetike – pjesa e pestë –

Durimi në traditën profetike! Në traditën profetike gjejmë shumë thënie nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të), të cilat tregojnë për vlerën e durimit dhe nxisin për t’u pajisur me të. Në ato thënie na bëhet e ditur se shpërblimi për durimtarët është shumë i madh, dhe se Allahu […]