Edukata e kërkimit të dijes

Edukata e kërkimit të dijes

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmir, Mëshirëplotit Shejh Salih el Feuzani (Allahu e ruajttë!): Falënderimet i përkasin vetëm Allahut, Zotit të gjithësisë! i Cili krijoi njeriun,[1] i ka mësuar atij të folurit qartë e rrjedhshëm[2], i Cili me anë të penës e mësoi[3] dhe ia mësoi njeriut ato që nuk i dinte.[4] Ai i Cili […]