Forma e dërgimit të salavatit

Forma e dërgimit të salavateve

Shejh Uthman el-Hamis (Allahu e ruajt) ka thënë: Salavati për Profetin (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) që ka ardhur në Librin e Allahut të Lartmadhëruar është: “Vërtet, Allahu e bekon të Dërguarin dhe engjëjt e Tij luten për të. O besimtarë, lutuni për atë dhe përshëndeteni me “selam”!” El-Ahzab: 56. Kush thotë “sal-lAllahu alejhi ue sel-lem” […]