Forma e teshehudit

Forma e teshehudit

Forma e teshehudit Transmetohet nga Abdullah bin Mesudi radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem u kthye nga ne dhe tha: “Kur të falet ndonjëri nga ju, atëherë le të thotë: “Et tehijatu lilahi ues salavatu uet tajjibatu, es selamu alejke ejjuha en nebijju ue rahmetullahi ue berekatuhu. Es […]