Forma e teshehudit

Forma e teshehudit

Forma e teshehudit. Transmetohet nga Abdullah bin Mesudi (radijAllahu anhu) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) u kthye nga ne dhe tha: “Kur të falet ndonjëri nga ju le të thotë: Et tehijatu lilahi ues salavatu uet tajjibatu, es selamu alejke ejjuha en nebijju ue rahmetullahi ue berekatuhu. Es selamu […]