Gjashtë cilësitë e Musait – paqja qoftë mbi të!

Gjashtë cilësitë e Musait – paqja qoftë mbi të!

Ebu Hurejrah përcjell se i Dërguari i Allahut – lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshi mbi të – ka thënë: “Musai e pyeti Zotin e tij për gjashtë cilësi, të cilat mendonte se i kishte vetëm ai, ndërsa të shtatën Musai nuk e pëlqente. 1. I tha: O Zot. Cili prej robërve të Tu është […]