Gjëja e parë me të cilën fillon thirrja

Gjëja e parë me të cilën fillon thirrja

Gjëja e parë me të cilën fillon thirrja. Shejh Sulejman er-Ruhajli (Allahu e ruajtë) ka thënë: Kur Profeti (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) e dërgoi Muadhin (radijAllahu anhu) në Jemen i tha: “Ti do të shkosh te një popull që janë prej ithtarëve të librit (ehlul-kitab). Prandaj, gjëja e parë tek e cila do i ftosh […]