Gjërat që veprohen ditën e xhuma por që nuk saktësohen

Gjërat që veprohen ditën e xhuma por që nuk saktësohen

– Transmetohet nga Enes bin Malik radijAllahu anhu se: Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thënë: “Kush fal dy rekate natën e xhuma dhe lexon në to suren El-Fatiha dhe “Idha zulziletil erdu” pesëmbëdhjet herë, Allahu Lartësuar e siguron prej dënimit të varrit dhe nga tmerret e ditës së Kiametit.” Batil/i kotë. “El-Meuduaat” (2/118) – […]