Gjerat qe vesh muhrimi

Veshja e muhrimit

Transmetohet nga Ibën Abasi (radijAllahu anhuma) se ka thënë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) duke mbajtur hytbe në Arafat dhe të thotë: “Kush nuk gjen sandale të veshë shoshone, dhe kush nuk gjen izar të veshë shallvare.” Muttefekun alejhi. Shejh Abdurrahman es-Sadij (Allahu e mëshiroftë) ka thënë: Në hadith ka […]