Gjykimi për atë që e sheh hënën i vetëm

Gjykimi për atë që e sheh hënën i vetëm

  Sejjid Sabik thotë: “Imamët e fikhut janë në konsensus se kush e sheh hënën e agjërimit (Ramazanit) i vetëm le të agjërojë.” Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!): Kjo nuk merret në formë të përgjithshme, por për këtë ka sqarim, të cilën e ka përmendur dijetari i Islamit Ibën Tejmije (Allahu e mëshiroftë!) në fetuat […]