Grupi i shpëtuar – pasuesit e sunetit (traditës profetike) dhe xhematit

Grupi i shpëtuar – pasuesit e sunetit (traditës profetike) dhe xhematit

Grupi i shpëtuar – pasuesit e sunetit (traditës profetike) dhe xhematit Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajttë!): Muslimanët në kohën e të Dërguarit të Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem kanë qenë një popull i vetëm (të bashkuar), ashtu siç ka thënë i Madhëruari: “Vërtet ky është besimi juaj – besimi i vetëm, e Unë jam […]