Hadith i dobët për Ramazanin.

Hadith i dobët për Ramazanin.

Hadith i dobët për Ramazanin. “Hadithi i Selmanit të cilin e përmendin gati gjithëmonë predikuesit në ditën e parë të Ramazanit, apo në xhumanë e fundit të Sha’banit. Teksti i tij është: “Na predikoi i Dërguari i Allahut – sal lall llahu alejhi ue sel lem – të xhumanë e fundit të Sha’banit, apo ditën […]