Hadith i dobët për Ramazanin.

Hadith i dobët rreth Ramazanit

Hadith i dobët rreth Ramazanit. Hadithi i Selmanit të cilin e përmendin gati gjithmonë predikuesit e fesë në ditën e parë të Ramazanit, apo në xhumanë e fundit të Shabanit. Teksti i tij është: “Na predikoi i Dërguari i Allahut – sal lall llahu alejhi ue sel lem – të xhumanë e fundit të Shabanit […]