Haxhi dhe umra janë detyrë një herë në jetë

Haxhi dhe umra janë detyrë një herë në jetë

Transmetohet nga Ibën Abasi (radijAllahu anhu) se ka thënë: I Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) na mbajti hutbe dhe tha: “O njerëz! Juve u është bërë obligim haxhi.” El Ekra bin Haabis u ngrit dhe tha: O i Dërguari i Allahut! Për çdo vit? Tha: “Sikur ta thosha do të bëhej obligim (çdo […]