Haxhi dhe umra janë detyrë një herë në jetë

Haxhi dhe umra janë detyrë një herë në jetë

Transmetohet nga Ibën Abasi radijAllahu anhu se ka thënë: I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem na mbajti hutbe dhe tha: “O njerëz! Juve u është bërë obligim haxhi.” El Ekrau bin Haabis u ngrit dhe tha: O i Dërguari i Allahut! A për çdo vit? Tha: “Sikur ta thosha, do të bëhej obligim […]