Haxhi i pranuar nuk ka shperblim tjetër për të veç xhenetit

Haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër veç Xhenetit

Transmetohet nga Ebu Hurejra -radijAllahu anhu- se i Dërguari i Allahut -sal-lAllahu alejhi ue sel-lem- ka thënë: “Umra nga umra janë fshirje për mëkatet që bëhen midis tyre, ndërsa haxhi i pranuar nuk ka shpërblim tjetër për të veç Xhenetit.” E transmeton Buhariu (1773) dhe Muslimi (1349). Shejh Salih el-Feuzani (Allahu e ruajtë) ka thënë: […]