i Dërguari

Bindja ndaj të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem”.

Bindja ndaj të Dërguarit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem”. Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Paqja dhe bekimit e Allahut qofshin për Profetin tonë Muhamedin (alejhis-selam), familjen e tij dhe për të gjithë shokët e tij! Dëgjuam –më herët- ligjëratën e begatë, e cila kishte të bënte […]