Ibnul A’rabi shoqërohej me librat!

Ibnul A’rabi shoqërohej me librat!

Ibnul A’rabi shoqërohej me librat! Ibn Abdulberri sjell me zinxhirin e tij të transmetimit në “Xhamiu bejanil ilmi ue fadlih” se Ahmed ibn Muhammed ibn Shuxha’ dërgoi shërbëtorin e vet tek Ebu Abdullah ibnul A’rabij – autori i librit “El gharib” – që t’i kërkonte të vinte tek shtëpia e tij. Shërbëtori u kthye tek […]