Imani është fjalë

Imani është fjalë, vepër dhe bindje

Imani është fjalë, vepër dhe bindje që shtohet me punë të mira dhe pakësohet me gjynahe Prej parimeve bazë të pasuesve të sunetit dhe xhematit është se imani është fjalë, vepër dhe bindje, shtohet me vepra të mira dhe pakësohet me gjynahe. E nuk është imani fjalë dhe vepër pa bindje në zemër, sepse ky […]