Islami nxit për martesë

Islami nxit për martesë

Islami nxit për martes dhe nuk e pranon murgjërinë Nga Abdullah ibën Mesudi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin me të!) ka thënë: “O ju të rinj, kush prej jush është në gjendje të martohet le të martohet, ndërsa ai i cili nuk është […]