Jepe sadakanë e Fitrit!

Sadakaja e Fitrit

Jepe sadakanë e Fitrit! Në fund të Ramazanit agjëruesi për ta përmbyllur në mënyrë sa më të përsosur këtë muaj të begatë, obligohet me dhënien e sadakasë së Fitrit të një sasie ushqimore për të varfërit. Ibn Abasi –radiallahu anhuma- thotë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të) e ka bërë detyrë për […]