Jepe sadakanë e Fitrit!

Jepe sadakanë e Fitrit!

Jepe sadakanë e Fitrit! Në fund të Ramazanit, agjëruesi për ta përmbyllur në mënyrë sa më të përsosur këtë muaj të begatë, obligohet me dhënien e sadakasë së Fitrit; një sasie ushqimore për të varfërit. Ibn Abasi –radiallahu anhuma- thotë: “Profeti (Paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të!) e ka bërë detyrë për çdo […]