Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” pj. 3

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” – pjesa e tretë

Këshilla dhe udhëzime të përftuara nga surja “El-Bekare” – pjesa e tretë. Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe kur u thamë engjëjve: “Bëni sexhde për Ademin”, ata menjëherë ranë në sexhde. Me përjashtim të Iblisit[1] i cili refuzoi, bëri mendjemadhësi dhe ishte prej mohuesve[2].” El-Bekare: 35. Njihe pozitën e dijetarëve dhe sillu me edukatë me ta, […]